Literatura

W tym miejscu gromadzimy literaturę na temat badanych przez nas zagadnień. Zapraszamy do kontaktu w celu uzupełniania poniższej listy o kolejne pozycje.

1.     Alternatives to the death penalty: the problems with life imprisonment. Penal Reform International, Penal Reform Briefing No 1/2007 (1). Źródło: www.penalreform.org/files/brf-01-2007-life-imprisonment-en_0.pdf.

2.     Badinter Robert, W stronę powszechnego zniesienia kary śmierci. Źródło: http://pl-pl.facebook.com/notes/horyzont-przeciw-karze-%C5%9Bmierci/prof-robert-badinter-w-stron%C4%99-powszechnego-zniesienia-kary-%C5%9Bmierci/315622725124034.

3.     Bonta James, Gendreau Paul, Reexamining the Cruel and Unusual Punishment Of Prison Life, w: Law and Human Behavior, Vol. 14, No. 4, 1990, s. 347.

4.     Coker John, Martin John P., Licensed to live, Oxford: Basil Blackwell 1985.

5.     Coyle Andrew, Management of long-term and life-sentenced prisoners in the context of a human rights strategy. Źródło: http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/43422/v.3_4.pdf.

6.     Cressey Donald R., Adult felons in prisons, w: L.E. Ohlin [red.] Prisons in America, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1973.

7.     Davies Matthew, The reintegration of elderly prisoners: an exploration of services provided in England and Wales, Internet Journal of Criminology 2011, s. 7. Źródło: www.internetjournalofcriminology.com.

8.     Dünkel Friedel, Drenkhahn Kirstin, Longterm Imprisonement and Human Rights. Findings of International Study. Źródło: http://www.teise.org/docs/empty/ilgalaikis%20ikalinimas%20angl.pdforazhttp://www.rsf.uni-greifswald.de/duenkel/english/research/long-term-imprisonment/project-outline.html.

9.     Flanagan Timothy, Lifers and long-termers: Doing big time, w: Johnson Robert, Toch Hans [red.], The pains of imprisonment. Beverly Hills, 1982.

10.  Flanagan Timothy J., Long-Term Incarceration. Issues of Science, Policy and Correctional Practice, w: Timothy J. Flanagan [red.] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications 1995a.

11.  Flanagan Timothy, Long-term prisoners. Their adaptation and adjustment, w: Federal Prison Journal, Spring 1991.

12.  Flanagan Timothy J., Dealing with long-term confinement. Adaptive strategies and perspectives among long-term prisoners, Criminal Justice and Behavior, vol. 8 nr 2, czerwca 1981, s. 201-222.

13.  Human rights in situations of (extreme) dependency (VUB HOA), 2010-2013, Department of Law and Criminology VUB: Penology Research: Prof. S Snacken, Law Science Technology & Society: Prof. S. Gutwirth, Fundamental Rights and Constitutionalism: Prof. P. De Hert; Department Supportive & Palliative Care, UZ Brussel-VUB: Prof. W. Distelmans; Department of Public Health VUB, End-of-Life Care Research Group Ghent University & VUB: Prof. J. Bilsen. Źródło: http://www.endoflifecare.be/project/human-rights-situations-extreme-dependency-vub-hoa.

14.  Handbook on Prisoners with special needs. Criminal Justice Handbook Series. UN New York 2009

15.  Janiszewska-Talago Elżbieta, Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności. Warszawa 1980

16.  Johnson Robert, Life Without Parole, Our Other Death Penalty: Are Life-Sentenced Inmates a Danger to Others in Prison?, Oral Testimony. Annapolis, Maryland September 22, 2008. Źródło: http://www.goccp.maryland.gov/capital-punishment/documents/johnson-testimony.pdf.

17.  Johnson Robert, Dobrzanska Ania, Mature coping among life-sentenced inmates: an exploratory study of adjustment dynamics, w: Corrections Compedium November/December 2005.Źródło: www.deathpenaltyinfo.org/documents/coping.pdf.

18.  Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia. Teresa Gardocka (red.). Warszawa 2006 Łazarski: 370 s.

19.  Korwin-Szymanowski Grzegorz, Do końca swoich dni. Źródło: http://www.ebos.pl/wiadomosci/1155_do_konca_swoich_dni.

20.  Kummerlowe Carl, Coping With Imprisonment. A Long-Termer’s View, w: Timothy J. Flanagan [red.] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications 1995.

21.  Korecki Józef, Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce. Warszawa 1988.

22.  Life imprisonment, John Howard Society of Alberta 1998. Źródło: http://www.johnhoward.ab.ca/pub/pdf/C40.pdf.

23.  Life Sentence Prisoners in Scotland – Research Findings, Publisher The Scottish Office, 1999. Źródło: http://www.scotland.gov.uk/Publications/1999/03/6c148e2e-6dbf-489b-bf70-6991256cb92c.

24.  Lifers – A Joint Thematic Review by Her Majesty’s Inspectorates of Prisons and Probation 1999. Źródło: http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/hmipris/thematic-reports-and-research-publications/lifers-rps.pdf.

25.  Long-Term Incarceration: Issues of Science, Policy and Correctional Practice, Forum on Corrections Research vol. 4, no. 2. Źródło: http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e042/e042h-eng.shtml.

26.  Machel Henryk, Penitencjarne aspekty wykonywania długoterminowych kar pozbawienia wolności, ARCHE Gdańsk 2003.

27.  Maghan Jess, Long-term and Dangerous Inmates: Maximum Security Incarceration in the United States, w: A Great Cities Institute Working Paper, 1996, s. 9. Źródło: www.uic.edu/cuppa/gci.

28.  Malec Jan, Kary długoterminowe, w: Gardocka Teresa (red.), Kary długoterminowe, Warszawa 2006.

29.  Management of offenders serving life sentences, John Howard Society of Alberta 1998.

30.  Mauer M, King R. S., Young M. C., The meaning of “life”: long prison sentence in context, 2004 The Sentencing Project, s. 28. Źródło: http://www.prisonterminal.com/documents/The%20Meaning%20of%20Life.pdf.

31.  McCutcheon J. Paul, Coffey Gerard, Report into Determination of Life Sentences submitted to Irish Human Rights Commission. Źródło: http://www.ihrc.ie/download/pdf/report_determination_life_sentences.pdf.

32.  Kamiński, Marek M., Badacz w instytucji totalnej, Kultura i Społeczeństwo 1990, nr 1, s. 247-250.

33.  Miszewski, Kamil, Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań, Studia Socjologiczne nr 3/2005.

34.  Newcomen Nigel, Manage the penal consequences of replacing the death penalty in Europe. Źródło: http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/43421/v.3_3.pdf

35.  Nellis Ashley, Throwing Away the Key: The Expansion of Life. Without Parole Sentences in the United States, w: Federal Sentencing Reporter Vol. 23, no. 1 October 2010, s. 27. Źródło: http://www.ucpressjournals.com/reprintInfo.asp

36.  Niełaczna Maria, Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce. Warszawa 2011.

37.  Odpowiedź na pytanie 26 Komitetu przeciwko Torturom w Uwagach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i odrębnych uwagach Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do projektu połączonego V i VI Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od 1 października 2004 r. do 31 sierpnia 2011 r. Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/konwencja-w-sprawie-zakazu-stosowania-tortur-oraz-innego-okrutnego-nieludzkiego-lub-ponizajacego-traktowania-albo-karania/v-i-vi-sprawozdanie-okresowe

38.  Pędziszczak Andrzej, Program postępowania ze skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności i kary długoterminowe, w: T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe, Warszawa 2006.

39.  Polski program postępowania ze skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności i kary długoterminowe. Program autorski, został opracowany przez mjr mgr Barbarę Witkiewicz, emerytowanego pracownika Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

40.  Porporino Frank J., Differences In Response To Long-Term Imprisonment: Implications For The Management Of Long-Term Offenders. Research Reports. Źródło: http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r10/r10e-eng.shtml.

41.  Program postępowania ze skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności i inne kary długoterminowe, w: Kary długoterminowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

42.  Radzinowicz Leon, The regime for long-term prisoners In conditions of maximum security: Report of the advisory council on the penal system, 1968 London, HMSO.

43.  Rekosz Emilia, Postępowanie z kobietami skazanymi na kary długoterminowe – kilka refleksji na marginesie badań, Analizy, Raporty, Ekspertyzy 2/2009, s. 12-13. Źródło: http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-209-dlugoterminowe-wiezniarki.pdf [16.04.2012].

44.  Rekomendacja nr 2003 (23) Rady Europy o wykonaniu przez administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Źródło: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 .

45.  Rzepliński Andrzej, Rodziny więźniów długoterminowych. Z badań nad społecznymi skutkami skazania. Wrocław 1981 Ossolineum: s. 291.

46.  Ruddella Rick, Broomb Ian, Young Matthew, Creating Hope for Life-Sentenced Offenders, Journal of Offender Rehabilitation, Volume 49, Issue 5, 2010, s. 324-341. Źródło: http://dx.doi.org/10.1080/10509674.2010.489464

47.  Sattar Ghazala, Rates and causes of death among prisoners and offenders under community supervision, Home Office Research Study 231, 2001, s. 4. Źródło:  http://library.npia.police.uk/docs/hors/hors231.pdf

48.  Sienkiewicz Zofia, Ocena obowiązujących rozwiązań w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych oraz wymiaru kary łącznej. Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/konferencje/rok-2011/download,1514,2.html

49.  Szczygieł Grażyna B., Kary długoterminowe a cele wykonywania kary pozbawienia wolności, w: Teresa Gardocka (red.), Kary długoterminowe, Warszawa 2006.

50.  Walker Nigel, The unintended Effects of Long-Term Imprisonment, w: Timothy J. Flanagan [red.] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications 1995.

51.  Wąsik Józef, Kara dożywotniego więzienia w Polsce. Warszawa 1963 WP: 190 s.

52.  Wikberg Ronald, Foster Burk, The Long-Termers. Louisiana’s Longest Serving Inmates and Why They’ve Stayed So Long, w: T. J. Flanagan [red.] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, 1995, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.

53.  Wilk Leszek, Kara dożywotniego pozbawienia wolności a instytucje warunkowego przedterminowego zwolnienia. „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10.

54.  Wormith, Stephen J.. The Controversy Over the Effects of Long-Term Incarceration, w: Timothy J. Flanagan [red.] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications 1995.

55.  ZylSmit van Dirk, Life imprisonment: Recent issues in national and international law, w: International Journal of law and Psychiatry 29 (2006).

56.  ZylSmit van Dirk, Life imprisonment issues in national and international law. Źródło: http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/43420/v.3_2.pdf.

Udostępnij w mediach społecznościowych