Zespół

andrzej-rzeplinskiprof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Profesor Andrzej Rzepliński jest prawnikiem, kryminologiem, ‘obrońcą praw człowieka’. Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w latach 2010–2016 pełnił stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Był dziekanem Wydziału.  Jest badaczem kryminogennych rzeczywistości: zbrodni i jej sprawcy, patologii organów porządku prawnego, więzienia i pozbawionych wolności. W jego zainteresowania badawcze wchodzi szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości – jego aktorzy, klienci i ofiary.

W 1978 r. obronił rozprawę doktorską nt.: „Rodziny więźniów długoterminowych. Społeczne koszty kary pozbawienia wolności”. Rozprawę napisał na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań terenowych – wywiadów z członkami rodzin. W 1990 r. otrzymał stopień dr hab. nauk prawnych na podstawie rozprawy: „Sądownictwo PRL. Między dyspozycyjnością a niezawisłością.” W 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Był ekspertem organizacji międzynarodowych ONZ i RE, członkiem komisji senackich ds. prawa, doradcą Prezesa Instytutu, Instytut Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, członkiem Komitetu Bioetycznego Rady Europy, członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz wchodził w skład Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest członkiem redakcji szeregu czasopism naukowych. Ma szereg odznaczeń polskich oraz zagranicznych.

Jest kierownikiem Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz kierownikiem Ośrodka Badań Praw Człowieka utworzonego przy Katedrze od początku ich powstania.

Jest autorem (współautorem) kilkuset publikacji naukowych i badań, w tym jedynych w Europie kryminologicznych badań „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” oraz badań na temat wykonywania kary śmierci w Polsce w latach 70 – tych XX.

Studentów uczy nie tylko o prawach i wolnościach człowieka, zbrodniach państwa, kryminologii, przestępcach niebezpiecznych, lecz także krytycznego czytania badanych i opisywanych rzeczywistości kryminogennych, wielorakiej perspektywy patrzenia na problem i człowieka, winnego i niewinnego.

maria-nielacznadr Maria Niełaczna

Doktor nauk prawnych, politolog, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła doktorat na temat kontroli więzień i zapobiegania różnym formom maltretowania. Specjalizuje się w prawach człowieka i kryminologii. Bada wykonanie kar skrajnie długoterminowych, sprawców zabójstw i więźniów dożywotnich.

Prowadzi Uniwersytecką Klinikę prawa „Klinikę art. 42 kkw”, której celem jest promowanie standardów praw i wolności człowieka oraz wzmacnianie ochrony osób pozbawionych wolności, m.in. przez zwiększenie ich dostępu do pomocy prawnej i kontroli społecznej. Dzięki zaangażowaniu studentów i absolwentów w prowadzane przez nią zajęcia i warsztaty uczestniczy w wykonaniu kary pozbawienia wolności – wspólnie ze studentami organizuje dla więźniów warsztaty.

Jest członkiem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

maria-ejchart-duboismgr Maria Ejchart-Dubois

Z wykształcenia jest prawniczką. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawami człowieka i jest związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (HFPC), w której współtworzyła i zarządzała programami monitoringowymi i edukacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi. Od wielu lat, zarówno w Polsce jak i za granicą, pracuję jako trenerka i ekspertka z zakresu praw człowieka.

Obszarem jej szczególnego zainteresowania zawsze były prawa osób pozbawionych wolności oraz ofiar niesłusznych skazań. Od 2003 roku koordynuje precedensowy program „Niewinność” zajmujący się problematyką pomyłek sądowych i niesłusznych skazań. Zasiada w zarządzie European Innocence Network, organizacji zrzeszającej europejskie programy Innocence.

Orzeka w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.

Pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Jest członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Autorka licznych publikacji z zakresu praw człowieka i pomyłek wymiaru sprawiedliwości. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kobiet zabójczyń skazanych na kary długoterminowe.

monika-markowskamgr Monika Markowska

Magister kryminologii, z wyróżnieniem obroniła pracę na temat więźniów skrajnie długoterminowych. Jest współautorką publikacji „Na Prostej. Raport z badań dotyczących funkcjonowania Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej”, a także kilku artykułów naukowych.

Od kilku lat współpracuje z Uniwersytecką Kliniką 42. Uczestniczy w monitoringach i badaniach naukowych dot. wykonywania kary pozbawienia wolności wobec różnych kategorii więźniów.

Od 2014 r. w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW realizuje projekt „Więźniowie dożywotni – prawo do drugiej szansy”, polegający na prowadzeniu cyklicznych  zajęć z więźniami skrajnie długoterminowymi, przebywającymi w Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich.

Pracuje w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, udzielając skazanym porad okołoprawnych i przygotowując interwencje do organów administracji więziennej i sądowych.

Od kilku lat współpracuje z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi funkcjonującym w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW.

magdalena-natorskaMagdalena Natorska

Absolwentka resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka IV roku prawa w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów związana z działalnością Kryminologicznego Koła Naukowego oraz Kliniki art. 42 kkw. Brała udział w badaniach typu case study więźniów dożywotnich, przywódców zorganizowanych grup przestępczych oraz – w ramach projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – w monitoringu postępowania z tzw. więźniami niebezpiecznymi.

Od 2014 r. w miesiącach na „L”, czyli co kwartał, współtworzy i uczestniczy w edukacyjnym programie skierowanym do więźniów długoterminowych „Więźniowie długoterminowi- prawo do drugiej szansy”.

Obecnie jej badawcze zainteresowania koncentrują się wokół zabójstw popełnionych w więzieniach oraz zabójstw popełnionych na osobach bezdomnych, za które sprawcy zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

aneta-plocienikdr Aneta Wilkowska-Płóciennik

Doktor nauk prawnych, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania kryminolog. Obroniła doktorat w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat stosowania środków zabezpieczających z art. 93 k.k. (internacja psychiatryczna).

Przez kilka lat pracowała jako prokurator w warszawskich prokuraturach rejonowych. Jej zainteresowania naukowe to strona podmiotowa przestępstwa, motywy popełniania przestępstw oraz modus operandi sprawcy.

Członek European Society of Criminology oraz European Homicide Research Group. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, a także współautorka komentarza do kodeksu karnego oraz innych prac naukowych z zakresu prawa karnego i kryminologii. Członek European Association of Psychology and Law. Prywatnie każdą wolną chwilę spędza w Tatrach.

asia2mgr Joanna Klimczak

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. obroniła pracę magisterską pt. „Zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Analiza procesu prizonizacji”.

W trakcie studiów uczestniczyła w pracach  Uniwersyteckiej „Kliniki art. 42 kkw”. Od 2014 r. współtworzy cykliczne warsztaty dla więźniów skrajnie długoterminowych w ramach projektu: „Więźniowie dożywotni – prawo do drugiej szansy”.

Jej naukowe zainteresowania wiążą się z więziennictwem, prawem karnym i kryminologią.

malgorzata-klapecMałgorzata Kłapeć

Studentka II roku Kryminologii (studia II stopnia) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Rzeplińskiego przygotowuje pracę magisterską „Sędziowie orzekający karę dożywotniego pozbawienia wolności”.

W latach 2013-2015 prezes Kryminologicznego Koła Naukowego działającego w w/w Instytucie. Kilkuletni wolontariusz grupy „Horyzont – przeciw karze śmierci: działającej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszeniu młodych dziennikarzy „Polis”. Jedna z prowadzących warsztaty dla skazanych:  „Więźniowie dożywotni – prawo do drugiej szansy” oraz „Oswajanie z mediami krokiem ku wolności”.

W wolnych chwilach czyta reportaże, biega, planuje podróże.

aleksandra-osinskamgr Aleksandra Osińska

Magister psychologii i studentka II roku Kryminologii (studia II stopnia) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku członkini Kryminologicznego Koła Naukowego. Jest także jedną z osób biorących udział w warsztatach prowadzonych dla skazanych – „Pokonać długi dystans. Program dla więźniów skrajnie długoterminowych”, który polega na prowadzeniu cyklicznych zajęć z więźniami skrajnie długoterminowymi, którzy przebywają w Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich oraz w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Obecnie uczestniczy również w działaniach Uniwersyteckiej Kliniki 42, która zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz asystowaniem więźniom dożywotnim i skazanym na 25 lat pozbawienia wolności w odbywaniu kary.

Prywatnie nałogowo czyta książki, zajmuje się opieką nad czworonogami i jest ogromną fanką małych i dużych podróży, które sukcesywnie stara się również realizować.

anna-mezikAnna Męzik

Studentka studiów magisterskich na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2012-2016 członkini Kryminologicznego Koła Naukowego IPSiR UW. W ramach działalności Koła współtworzyła i współprowadziła warsztaty dla więźniów, brała udział w badaniach przywódców zorganizowanych grup przestępczych. Angażowała się w prace Uniwersyteckiej „Kliniki art. 42”. Interesuje się prawami człowieka, więziennictwem, problematyką kradzieży tożsamości. Wolne chwile lubi spędzać na wsi i w lesie.